Környezetbarát jégmentesítő és hómentesítő! CC Road (CaCl2)

A leghatékonyabb és egybenkörnyezetbarát jég-hó és pormentesítő!

CC Road KALCIUM-KLORID (CACL2)

 

Télen a jég, a letaposott hófolyamatos kihívást és megoldandó problémát jelent mindenkiszámára. A védekezésben és a megelőzésben nagy szerepe van ahó eltakarításon kívül a használt jégmentesítő éscsúszásgátló anyagoknak. A hatékony, gyors, biztonságosmegoldás a jégmentesítők használatával érhető el, és nem acsúszásgátló anyagokkal.

 

Rutinból nyúlunk a só után, hajön a hó, ma már hólapát és só nélkül is megy!

Kormányrendelet a sózásról:

2010. szeptember 1-jétől a Kormány346/2008. (XII.30.) Kormányrendelete a fás szárú növényekvédelméről alapján nem lehet „Belterületi közterületen - aközúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest)kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható,amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévőfás szárú növény egészségét nem veszélyezteti."

 

CC Road (CACL2)

Három kategóriába lehet sorolni a télenhasználatos anyagokat:

  1. 1. Csúszásgátlók (érdesítő anyagok)

  2. 2. Jégmentesítők

  3. 3. Jégoldó és csúszásgátló keverékek

CC Road Környezetvédelem (CACL2)

A csúszásgátló anyagok és ezeknekvalamely jégoldó hatóanyaggal kezelt keveréke csak részmegoldástkínál a problémára, ezért a hatékony, minőségifelületkezelést a jégmentesítés, azaz a jég, illetve hóolvasztás útján történő megszüntetése jelenti.

Az érdesítő anyagokat rendszerintakkor alkalmazzák, ha a biztonságosabb közlekedés érdekében aburkolat érdességét javítani kívánják anélkül, hogy afelületről havat, illetve jeget eltávolítanák (gyakorlatilagcsak járdákon használatos).

A hatékony és biztonságos megoldásta jégmentesítők használata jelenti. A jégmentesítő anyagok úgyműködnek, hogy a vízzel (jéggel, illetve hóval) oldatotképeznek, amely oldatnak az anyagtól függően alacsonyabb afagyáspontja, mint a víznek, és így a fagyáspontig folyékonyállapotban maradnak. A leggyakrabban használt útszóró só általképzett oldat például -7 °C fok körül kezd el megfagyni, míg akalcium-klorid még -25 °C is folyékony állapotban marad.

KALCIUM-KLORID (CACL2) Akalciumnak a klórral alkotott ionos vegyülete. Vízben nagyon jóloldódik. Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú.Alkalmazása nagyon sokrétű, például az utaksíkosságmentesítéséhez és földutak pormentesítéséhez ishasználják.

A kalcium-klorid, melyet nem utolsósorban a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban is széleskörűenalkalmazzák, sokszor a nátrium-kloriddal hasonlítják össze, majdvonnak párhuzamot annak környezetre való ártalmasságával. Ezazonban nem fedi a valóságot. Mi ugyanis a nátrium-kloridszikesedést okoz, addig a kalcium-klorid nem, sőt a kalciumszükséges a növények számára.  

Mivel feloldódás közben intenzívenhőt termel, és saját tömegénél sokszorta több nedvességetképes megkötni, ezért a téli jégmentesítésre a leghatékonyabbmegoldás a piacon.

A kalcium-klorid alkalmas mind amegelőző kezelésre (havazás, eső előtti kijuttatás), mind azutókezelésre (már lehullott csapadék, hó, kialakult jégpáncélolvasztására).

Gyorsabban, többet, és alacsonyabbhőmérsékleten képes megolvasztani a hóból és jégből, mint azegyéb anyagok.

Az utakra, járdákra szórvahatékonyan felolvasztja a jégpáncélt, és oldott állapotbankevésbé káros a növényekre, valamint tartósabban hat, mint anátrium-klorid, valamint lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten ishasználható (-30 °C sem fagy vissza).

A kalcium-klorid granulátum gyorsanköti meg, illetve gyűjti a környezetéből a nedvességet, párát,így azonnal oldat formájába kerül, és percek alatt elindul alátványos olvasztási folyamat. A többi anyag, így példáulaz útszóró só is csak a vízzel történő direkt érintkezésseltud oldatot képezni a párából nem. Így alacsony hőmérsékleten,amikor nem folyékony, hanem fagyott állapotban van a lehullottcsapadék, akkor már nem képesek oldatot képezni, és így nemképesek olvasztani sem.

(CACL2) OLVASZTÁSI KÉPESSÉG

Hőmérséklet függően akár 4-ed,5-öd annyi anyag elegendő, mint az útszóró sóból. Ajégmentesítő anyagoknak egyik legfontosabb tulajdonsága, hogyadott idő alatt, adott mennyiségű anyag mennyi jeget képesfelolvasztani, azaz az olvasztási képesség. A kalcium-klorid avízzel történő érintkezésekor lezajló exoterm folyamat, és avízmegkötő képessége miatt többször annyi jeget képesfelolvasztani mint az útszóró só.

Gyenge havazás:

<0,5 cm hó/óra

30 g/m2

Közepes havazás:

0,5-4 cm hó/óra

70 g/m2

Erős havazás:

>4 cm hó/óra

100 g/m2

 

A kalcium-klorid (CACL2) előnyei:

  • -25 °C-on sem fagy meg az oldata

  • a jéggel, illetve hóval érintkezéskor hőt termel, és azonnal olvasztani kezd

  • 2-35 gramm/m2 a felhasználási szükséglet

  • több napon át tartó hatás (minimum 48 óra)

  • alkalmazása során nem marad szilárd anyagmaradék

A Magyarország útjait telentebeborító só nemcsak a járművekre és az úttartozékokraártalmas, hanem az élővizeket, az út menti növényzetet és atalajt is mérgezi. A só többek között korrodálja az utak,hidak, felüljárók vasszerkezetét, és kárt okoz a járművekben,szobrokban, épületekben. A repedéseken a talajba szivárogvakátyúkat okoz és ha eléri a föld alatt húzódó közműveket, avezetékek megrepedezéséért, így hosszú távon az útépítésekértis felelős. Nem mellékesen kicsípi a kutyák lábát és roncsoljaa cipőket. A só további hátránya, hogy mínusz 7 foknálhidegebb időben hatástalan. Budapesten van olyan talajrész,amelyben annyi a só, hogy egy tengerparti növény is kitűnőenérezné magát benne.

Télen a jég, a letaposott hófolyamatos kihívást és megoldandó problémát jelent mindenkiszámára.

A hatékony megoldást mindenképpena jég, illetve hó gyors és tartós olvadását elősegítőanyagok használata jelenti. A csúszásgátló anyagokkal (pl.homok, zeolit) szemben a jégoldó anyagok oldatot képeznek ajéggel, illetve hóval, majd elfolynak a kezelt felületről ezáltal biztosítva a tiszta, csúszásmentes és járható felületet.

A jégoldó anyagok legfontosabbtulajdonságai a hatékonyság szempontjából az oldatukfagyáspontja, a visszafagyási hajlamuk, a tartósság, az oldásikapacitásuk és ezáltal az adott területre szükséges mennyiségiigény, valamint az oldási sebességük.

Az ismert jégoldó anyagok közülminden szempontból a kalcium-klorid rendelkezik a legelőnyösebbtulajdonságokkal. A jégmentesített járófelületek akár 88%-alis csökkenthetik a balesetek számát.

Az olvasztási kapacitás hőmérsékletfüggő. Az alacsonyabb hőmérséklet tartományokban hatványozottanjelentkezik a különbség, mert az útszóró só oldata -7 °Ckörül már elkezd visszafagyni.

Az útszóró só -5 és -7 °Ckörnyékén elkezdi elveszíteni a hatását, és komoly veszélytjelenthet az ebből eredő talaj menti visszafagyás. A kevesebbanyagfelhasználás kevesebb szállítási és raktározásiköltséggel jár, illetve egy töltéssel nagyobb területet tudkezelni a szóró jármű.

Ugyanazon mennyiségű kalcium-klorid -4 °C fokon, 30 perc alatt 4-szer annyi jeget képes feloldani, mintaz útszóró só, ami -10 °C fok környékén akár 8-szorosára isfelmehet. A különbség még jelentősebb lehet, ha rossz minőségűaz útszóró só. Az általunk forgalmazott kalcium-kloridgarantáltan egyen minőségű.

De a legfontosabb, hogy a kalcium-klorid sokkalgyorsabban olvasztja a jeget. A téli út, illetvejárdaüzemeltetésnél a legfontosabb szempontok a nagy olvasztókapacitás és az olvasztási sebesség.

(CACL2) SZÜKSÉGES MENNYISSÉGEK

Az olvasztási kapacitásból adódik,hogy adott körülmények között mennyi anyagot kell kijuttatni 1négyzetméterre. Az alábbi tábla mutatja a havazási éshőmérséklet függvényében. A tapasztalat alapján 20 gramm/m2,az átlagos adagolási szükséglet. A hatékonyságból eredőkisebb anyag felhasználási szükségletből eredően csökkennek atárolási, szállítási költségek, valamint a kihordó járműegyszerre nagyobb felületet tud kezelni. A kisebb kijuttatottmennyiség az útszóró sóhoz képest jelentősen csökkenti akörnyezetre gyakorolt hatását is a kezeléseknek.

ANYAGTARTALOM

Gyártó:

TETRA Chemicals EuropeAB

P.O. Boksz 901

Se-25109 Helsingborg

Sweden

Biztonsági adatlap:

 

Vizsgált anyag: CaCl2oldat

PH


8,7

CaCl2 tartalom

m/m%

30,7

g/l

406

Sűrűség

kg/dm3

1,3

Ülepedő anyag

ml/l

12

Pb

ml/l

0,1

Cd

mg/l

<0,01

Cr

mg/l

0,02

Cu

mg/l

0,13

Ni

mg/l

0,04

Hg

mg/l

<0,002

Zn

mg/l

0,05

Stabilitás ésreakcióképesség: normál körülmények között az anyag stabil.

Kerülendőkörülmények: a kalcium kloridhevesen reagál a boron oxid ésa kalcium oxid keverékkel. Heves polimerizáció lép fel a kalciumklorid metil vinil éterrel való keverésekor. A kalcium kloridhevesen reagál a bór trifluoriddal.

Toxikológiaiinformációk:

Akut orálistoxicitás: LD50 = 1000 mg/kg, rat

Akut bőr toxicitás:LD50 = 1000mg/kg, rat

Mutagenitás: nemmutagenikus.

Rákkeltő hatás:nincs

Helyi hatások:szem, nyálkahártya és bőr irritációja.

Védelem:

Műszakielőírások: helyilégkeringetést biztosítani kell. Ha fennáll az expozíciólehetősége, a szemmosásának lehetőségét javasolt biztosítani a munkavégzésközvetlen helyszínén.

Szemekvédelme: jólzáródó védőszemüveggel.

Bőrvédelme: megfelelővédőruházat viselése ajánlott, bőrből készült ruházat nem megfelelő,mert azt az anyag kiszárítja és károsítja.

Légzésvédelem:Normálkörülmények között nem szükséges. Amennyiben a kigőzölgés lehetőségefennáll, légszűrő használata javasolt.

Kézvédelme: megfelelőkémiailag ellenálló védőkesztyű hosszan tartó közvetlenérintkezés

esetéreis. Penetrációs idő 4-8 óra. Bőrből készült kesztyű nemalkalmazható.

(CACL2) KÖRNYEZETI HATÁSOK

 

JÉGMENTESÍTÕANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA:

 

  • A szilárd (ömlesztett anyag vagy granulátum) jégoldóknak hatásuk kifejtéséhez először oldódniuk kell. Ha a hőmérséklet fagypont alatt van, akkor ez a folyamat lassú. A szilárd szemcsék a felületre rosszul tapadnak, a forgalom lesodorhatja egy részüket a felületről, még az olvasztó hatás megindulása előtt, ami esetenként a szórás többszöri ismétlését teszi szükségessé.
  • A folyékony jégoldók és a nedvesített szilárd anyagok esetén az olvasztási folyamat megindulása gyorsabb, az olvasztás hatékonyabb, a folyékony anyagok a felületen jól tapadnak.

 

AJÉGMENTESÍTÕ SZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Jégmentesítő

anyag

Alkalmazási

Tegye fel kérdését a termékről Kattintson erre a gombra az oldalon szereplő termékkel kapcsolatos információkért, árajánlatért!